NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…)
TERMIN NABORU – od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.
Wsparcia udziela się na:
  •  zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…)
  •  zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…) lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
  1. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont
  2. budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
  3.  obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.
  •  Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:
1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami