Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Euro Kujawy Sp. z o.o.

Drogi Kontrahencie!

Z uwagi, że dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Euro Kujawy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 21, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504632, NIP 5542923867, Regon 34154838900000,  kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 24.000,00 złotych,

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach niezbędnych i wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa czynności faktycznych w celu pozyskania dotacji ze  środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel przetwarzania:

 • złożenia oraz podpisywania w Twoim imieniu wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu inwestycyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do ww. wniosku,
 • dokonywania uzupełnień i zmian na każdym etapie sprawdzania wniosku o przyznanie pomocy oraz do wymaganych załączników, a także do umowy o przyznanie pomocy,
 • kontaktów zarówno telefonicznych, osobistych, listownych i mailowych z pracownikami ARiMR w zakresie dokonywania uzupełnień oraz nanoszenia zmian i wyjaśnień do powyższego wniosku, załączników oraz umowy o przyznanie pomocy,
 • złożenia oraz podpisywania w Twoim imieniu wniosków o płatność potwierdzających zrealizowanie projektu inwestycyjnego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do ww. wniosku
 • dokonywania uzupełnień i zmian na każdym etapie sprawdzania wniosku o płatność oraz do wymaganych do niego załączników,
 • przekazywania innych niezbędnych informacji, dokumentów i załączników dotyczących zarówno wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność,
 • składanie oraz podpisywanie w Twoim imieniu wszelkich wniosków/aneksów dotyczących zmian w podpisanej z ARiMR umowie o przyznanie pomocy,
 • składanie oraz podpisywanie się w Twoim imieniu pod wszelkimi wyjaśnieniami na każdym etapie weryfikacji dokumentacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w naszej firmie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO)
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z naszych usług,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach oferowanych w naszej firmie
Możliwość cofnięcia zgody:
 • w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •  przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z naszą firmą,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie  uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora

CIASTECZKA

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na naszej stronie internetowej ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z wykonywaną przez nas usługą korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.