Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego;
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. albo jako przedsiębiorca prowadzący duże przedsiębiorstwo (w sektorze wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie) w rozumieniu art. 2 pkt 24 ww. rozporządzenia;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Uwaga: 

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, niniejszy nabór wniosków kierowany jest do:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro,  małych  i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)Sektory objęte wsparciem (wg. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
 10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół

 10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół
 10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin
 10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – zakresie sprzedaży hurtowej ziół

Sposób udzielania pomocy:

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

  Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

  1) zakupu (wraz z instalacją):

  a) maszyn lub urządzeń do:
 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

  b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

  c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

  2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

  a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

  b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

  c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

  „Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

  3) związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej
 • operacji, w szczególności:
 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • operatów wodnoprawnych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

  – w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców:

Paweł Lach

tel.: 795 909 001