Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu
zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia
nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również
zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów
kwalifikowalnychoperacji, w wysokości do:

1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu 
wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców:

Joanna Romanczewska-Sobańska