Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej
uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
 • do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta,
  w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
 • II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców:

Aleksandra Sypniewska

tel. 667 853 099

Dorota Erdmann

Joanna Romanczewska-Sobańska

Paweł Lach