Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszary A – D

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar B) – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar C) – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł.
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.
W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków
inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w
gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020.
Limitów pomocy nie można łączyć.
 
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
 
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej) , którzy spełniają określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania, m.in.:
 
– w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa
 
  • w przypadku operacji w obszarze a, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro
  • w przypadku operacji w obszarze b, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców:

Aleksandra Sypniewska

tel. 667 853 099

Dorota Erdmann

Joanna Romanczewska-Sobańska