Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolnych

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej 

 „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”

TERMIN NABORU – 7 lipca 2022 do 21 października 2022

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który  wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących obszarów działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem:
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
 1. Działalność usługowa związana z leśnictwem :
 • 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem
 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych:
 • 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
 • 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 • 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.
 1.  Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych:
 • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1. zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:
nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

w tym:

 •  przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,
 • ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
 •  aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

2. wdrożenia systemu zarządzania jakością;

3. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy, o których mowa w ww. pkt. 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

4. opłat za patenty i licencje;

5. ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto).

Więcej informacji można uzyskać u naszych doradców:

Dorota Erdmann

Paweł Lach