NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

 • Rozwój przedsiębiorczości – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH 

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji  w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych do wysokości limitu, który  wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty zakupu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej w tym:

 •  przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,
 • ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
 •  aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 
 
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom – nowy nabór – marzec 2022 r.

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

 •  I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).
 
 
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt – nowy nabór – marzec 2022 r.   
 •  Maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
 • O pomoc mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego), którzy to spełniają wymagania, m.in.: – w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa – jeśli jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami